آداب معاشرت

هميشه مودب باشيد اگر از کسي به دليل رفتار ناخوشايندش خوشتان نمي آيد نيازي نيست که شان و منزلت خودتان را تا سطح اجتماعي آن فرد تنزل دهيد.

پس از سلام کردن، بسيار کوتاه حال ...

مثبت➕فکرکنید

مثبت➕فکرکنید

خوشی های بزرگ خیلی زیاد مهم نیست، مهم این است که آدم بتواند با چیزهای کوچک خیلی خوش باشد.
باباجون من رمز واقعی خوشبختی را کشف کردم و آن این است که باید برای حال زندگی ...

اعتماد بنفس

عدم مقايسه خود با ديگران.
يكى از آفات مهم اعتماد به نفس، مقايسه خود با ديگران و تحقير و تخريب بناى شخصيت خود است.
انسانى كه خود را باور دارد، خود را محور مى بيند و براى خود اعتبار و ع...